Garantiitähtaeg algab kauba või teenuse ostjale üleandmisest, kui lepingus või garantiikirjas ei ole ette nähtud garantiitähtaja hilisemat algust.
Kui kaup saadetakse ostjale, hakkab garantiitähtaeg kehtima peale kauba ostjale üleandmist.
Garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil ostja ei saa asja kasutada lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mille eest vastutab müügigarantii andja.
Garantii andmine müüdavatele toodetele ei ole kohustuslik!

Garantii ajal tekkinud probleemide ja tarbija pretensioonidega peab tegelema otsene müüja.
Müügigarantii võib sisaldada või piirduda ka asendusasja andmise kohustusega.

 

Allikas Tarbijakaitseamet